Αμπέλι:-Μέχρι-15-Ιουνίου-οι-αιτήσεις-για-αναδιάρθρωση-–-Το-ύψος-της-ενίσχυσης

Αμπέλι: Μέχρι 15 Ιουνίου οι αιτήσεις για αναδιάρθρωση – Το ύψος της ενίσχυσης

Οικονομια

Οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία ένταξης των παραγωγών στο πρόγραμμα της αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων καθώς επίσης και τα δικαιολογητικά, το ύψος των οικονομικών ενισχύσεων των προβλεπόμενων μέτρων, η διαδικασία καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων στους δικαιούχους, η διαδικασία των ελέγχων και των ενστάσεων καθορίστηκαν με υπουργική απόφαση που αναρτήθηκε στη διαύγεια.

Οι αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερόμενων αμπελοκαλλιεργητών ξεκινούν την Τετάρτη 18 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου και πραγματοποιείται μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του ΥπΑΑΤ,

Να σημειωθεί ότι για την εφαρμογή του προγράμματος, η αμπελοοινική περίοδος αρχίζει την 1η  Αυγούστου κάθε έτους και λήγει την 31η  Ιουλίου του επόμενου έτους και το οικονομικό έτος αρχίζει τη 16η  Οκτωβρίου κάθε έτους και λήγει τη 15η  Οκτωβρίου του επόμενου έτους.

Οι δράσεις που καλύπτονται

Το πρόγραμμα της αναδιάρθρωσης αμπελώνα καλύπτει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δράσεις:

α) την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων, συμπεριλαμβανομένου και του επανεμβολιασμού,

β) την μετεγκατάσταση των αμπελώνων,

γ) τις βελτιώσεις των τεχνικών διαχείρισης των αμπελώνων που συνδέονται με το στόχο του Προγράμματος.

Οι δράσεις αναλύονται σε συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα πρέπει να επιφέρουν σημαντικές τροποποιήσεις διαρθρωτικού χαρακτήρα στον αμπελώνα.

Τα μέτρα

Οι παραπάνω δράσεις περιλαμβάνουν τα εξής μέτρα:

α) Εκρίζωση – αναφύτευση, που επιμερίζεται σε:

  • εκρίζωση
  • προετοιμασία εδάφους
  • αναφύτευση

β) Φύτευση αμπελώνων που περιλαμβάνει:

  • προετοιμασία εδάφους
  • φύτευση

γ) Επανεμβολιασμός (για την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων)

δ) Βελτίωση ορισμένων τεχνικών διαχείρισης των αμπελουργικών εκτάσεων που αναλύονται σε:

  • υποστύλωση
  • κατασκευή αναβαθμίδων

Το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής δεν καλύπτει την κανονική ανανέωση των αμπελώνων που φτάνουν στο τέλος του κύκλου της φυσικής τους ζωής. Ως κανονική ανανέωση των αμπελώνων που προσεγγίζουν το τέλος της φυσικής τους ζωής, νοείται η αναφύτευση του ίδιου αγροτεμαχίου με την ίδια ποικιλία σύμφωνα με το ίδιο σύστημα αμπελοκαλλιέργειας.

Ύψος οικονομικής ενίσχυσης – Έλεγχος διπλής χρηματοδότησης

Στο πρόγραμμα της αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων δύνανται να ενταχθούν οι εκτάσεις για τις οποίες υφίστανται άδειες αναφύτευσης και οι οικονομικές ενισχύσεις χορηγούνται μόνο για τα μέτρα που αναφέρονται στον παρακάτων πίνακα και δεν τυγχάνουν ενίσχυσης από άλλα ταμεία.

Έτσι, οι οικονομικές ενισχύσεις που αφορούν την αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελώνων καθορίζονται κατ’ αποκοπή ανά μέτρο, σε ευρώ/στρέμμα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Να σημειωθεί, ότι η οικονομική αποζημίωση των παραγωγών για την απώλεια εισοδήματος λόγω εφαρμογής των μέτρων «εκρίζωση-αναφύτευση» και «επανεμβολιασμός» προστίθεται στο συνολικό κόστος των προαναφερθέντων μέτρων.

Επίσης, ο διαχωρισμός των περιοχών σε Ορεινές, Μειονεκτικές και Νησιώτικες περιοχές/Λοιπές περιοχές για τις ανάγκες εφαρμογής του προγράμματος γίνεται μόνο με τη χρήση γεωγραφικών κριτηρίων.

Ο χαρακτηρισμός αμπελοτεμαχίων σύμφωνα με τον εντοπισμό τους εντός Ορεινών Μειονεκτικών Περιοχών και λοιπών περιοχών πραγματοποιείται από τις ΔΑΟΚ, σύμφωνα με τους πίνακες χαρακτηρισμένων Ενοτήτων (ILOTS) του Αμπελουργικού Μητρώου.

Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή χρηματοδότηση αποτελεί προϋπόθεση και είναι αναγκαία η τήρηση διαδικασίας εφαρμογής και υλοποίησης της Δράσης 4.1.1. του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, από τις ΔΑΟΚ μέσω του Αμπελουργικού Μητρώου (εφαρμογή «ΑΔΕΙΕΣ» και ΣΓΠ-ΕΤ&ΑΜ), ώστε να εξασφαλίζεται ότι στα αγροτεμάχια τα οποία δύναται να πάρουν μέρος στη δράση έχει χορηγηθεί άδεια νέας φύτευσης στο πλαίσιο του καθεστώτος αδειοδότησης νέων φυτεύσεων αμπελώνων με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου.